Privacybeleid

Deze website is eigendom van "Floramus"

Contactgegevens: 

Geeneindestraat 99A - 3560 Meldert (Lummen)
Tel: +32 (0)494 39 99 31
E-mail : info@floramus.be
0ndernemingsnummer: BE 867.794.464 (Corpatech)

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door "Floramus" op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@floramus.be. Bent u het niet eens met de manier waarop "Floramus" uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met "Floramus" contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Floramus verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over onze diensten, het aanbieden of het voorstellen van onze diensten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van dienstovereenkomsten en het sluiten zelf van dienstovereenkomsten.

Floramus verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact met ons meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw dienstbehoeften in te schatten.

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de florist of uitvaartcentra waar uiteindelijk de diensten vervaardigd en geleverd worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven naar derden.